برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
سازمان عفو بين الملل

سازمان ملل متحد را فرا بخوانيم تا پيشنهاد تعليق قانوني بين المللي مجازات اعدام را تصويب کند.

شصت و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، متشکل از ١۹٢ کشور عضو در اکتبر ٢٠٠٧ (مهر- آبان ١٣٨٦) به بررسي قعطنامه ای برای تعليق قانوني مجازات اعدام اختصاص خواهد يافت. تصويب اين قعطنامه گام اخلاقي بزرگ و پيشرفتي پر اهميت برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان است.

امسال هدف عمده ١٠ اکتبر (١٨ مهر ماه) روز جهانی علیه مجازات اعدام، فراخواندن دولت های جهان برای دادن رای مثبت به قعطنامه ی مجمع عمومي سازمان ملل برای تعليق بين المللي مجازات اعدام است.

دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را در کشورهای خود لغو و يا از اجرای آن خود داری مي کنند ، هر سال در جهان از تعداد اعدام ها کم مي شود، اما هنوز يک سوم کشورهای جهان به اعمال مجازات اعدام ادامه مي دهند.

عدالتي که مي کشد را نپذيريم

امروز ملل جهان برآن شده اند که با پيشنهاد تعليق قانوني به اعمال مجازات اعدام پايان دهند. شهروندان و دولت های جهان در هر کجا که هستند، با حمايت از اين تصميم بايد به مجازات اعدام نه بگويند.

اعدام : مجازاتي ظالمانه، غير انساني و موهن است

-  حق حيات، حقي ست سلب ناپذير و هيچ قدرتي نبايد در باره ی حق حيات يک انسان تصميم بگيرد

-  مجازات اعدام نيز چون شکنجه، ضربه ای شديد بر جسمي و روح انسان است. اما دردی را که انسان اعدام شده متحمل مي شود، نمي توان سنجيد.

-  هيچ گاه نمي توان گفت که همه محاکمات عاری از خطا هستند. اما مجازات اعدام، حکمي بازگشت ناپذير است که ممکن است بر بيگناهي اعمال شود.

-  برای کم کردن درصد جنايات، مجازات اعدام بيشتر از ديگر مجازات اثر بخش نيست.

-  مجازات اعدام اقدامي انتقام گيرانه است که دولت ها با اجرای آن خشونت را مشروعيت مي بخشند.

-  مجازات اعدام تبعيض گرايانه است و در اغلب موارد اقشار آسيب پذير، بيماران رواني، و اقليت های نژادی، قومي و مذهبي را هدف قرار مي دهد.

-  اعمال مجازات اعدام به معني پذيرش آن است که انسان قابل اصلاح نيست و مي تواند همه ارزش های زندگي را از دست دهد. که مي توان در برخي شرايط دست به قتل زد. وظيفه يک دولت حفظ جان انسان است نه از بين بردن او.

-  در اکثر موارد حکم اعدام در دادگاهي ناعادلانه صادر شده است و اين حکم مبتني ست بر " اعترافات" در زير شکنجه بدست آمده.

-  دستاورد های حقوق بين الملل به سوی لغو جهاني مجازات اعدام به پيش مي رود و دولت ها را در راستای لفو اين مجازات تشويق مي کند.

به سوی جهاني بدون اعدام

امروز ١٣٠ کشور در جهان مجازات اعدام را در قانون لغو کرده اند و يا در عمل اجرا نمي کنند. در سرشماری سال ٢٠٠٦ فقط در ٢٥ کشور جهان حکم اعدام اعمال شده است. ۹١ درصد اين اعدام ها در کشورهای چين، ايران، عراق ، سودان، پاکستان و ايالت متحده امريکا انجام شده اند. امروز جنبشي در جهان به را افتاده است که "جهاني بدون اعدام ممکن است"

تعليق بين المللي

فقط تصويب قعطنامه ای در مجمع عمومي سازمان ملل نمي تواند از اعمال مجازات اعدام توسط دولت ها جلوگيری کند. اينگونه قعطنامه های به شکل قضايي لازم به اجرا برای دولت ها نيستند.

اما فراخوان قاطع مجمع عمومي به مثابه عالي ترين نهاد سياسي سازمان ملل متحد در جهت تعليق قانوني و بين المللي مجازات اعدام وزنه اخلاقي سنگيني است. اين فراخوان برگ برنده ای ست در دست مدافعان لغو مجازات اعدام برای مجاب کردن دولت ها در تعليق اين مجازات و مرحله مهمي در راستای لغو جهاني مجازات اعدام است.

از سال ٢٠٠٣ از سوی ائتلافي از ده ها سازمان غير دولتي و مستقل مدافع حقوق بشر به نام "ائتلاف جهاني عليه مجازات اعدام" روز ١٠ اکتبر به نام روز جهاني مبارزه با مجازات اعدام برگزيده شده است.

برنامه های ١٠ اکتبر ٢٠٠٧ در سراسر چهان

طومار حمايت از تعليق قانوني بين المللي را امضا کنيد

به نقل از سايت سازمان عفو بين الملل

برگردان رضا معيني


Faire un commentaire

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS