برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

اعدام : مجازاتي ظالمانه، غير انساني و موهن است

JPEG - 18.9 kb
حق حيات، حقي ست سلب ناپذير و هيچ قدرتي نبايد در باره ی حق حيات يک انسان تصميم بگيرد
JPEG - 50.8 kb
هيچ گاه نمي توان گفت که همه محاکمات عاری از خطا هستند. اما مجازات اعدام، حکمي بازگشت ناپذير است که ممکن است بر بيگناهي اعمال شود.
JPEG - 71.1 kb
برای کم کردن درصد جنايات، مجازات اعدام بيشتر از ديگر مجازات اثر بخش نيست.
JPEG - 21 kb
مجازات اعدام اقدامي انتقام گيرانه است که دولت ها با اجرای آن خشونت را مشروعيت مي بخشند.
JPEG - 17.3 kb
اعمال مجازات اعدام به معني پذيرش آن است که انسان قابل اصلاح نيست و مي تواند همه ارزش های زندگي را از دست دهد. که مي توان در برخي شرايط دست به قتل زد. وظيفه يک دولت حفظ جان انسان است نه از بين بردن او.
GIF - 170 kb
مجازات اعدام اقدامي انتقام گيرانه است که دولت ها با اجرای آن خشونت را مشروعيت مي بخشند
.
JPEG - 46.5 kb
مجازات اعدام نيز چون شکنجه، ضربه ای شديد بر جسمي و روح انسان است. اما دردی را که انسان اعدام شده متحمل مي شود، نمي توان سنجيد.
JPEG - 74.5 kb
مجازات اعدام تبعيض گرايانه است و در اغلب موارد اقشار آسيب پذير، بيماران رواني، و اقليت های نژادی، قومي و مذهبي را هدف قرار مي دهد.
JPEG - 36.6 kb
مجازاتي ظالمانه، غير انساني و موهن است
JPEG - 28.4 kb
مجازات اعدام تبعيض گرايانه است و در اغلب موارد اقشار آسيب پذير، بيماران رواني، و اقليت های نژادی، قومي و مذهبي را هدف قرار مي دهد.
JPEG - 17.4 kb
این مجازات جبران‌ناپذیر فقط برای جنایات کریه بکار گرفته نمی‌شود

مجموعه ای از مقالات در باره لغو مجازات اعدام

بیشتر ایرانی‌ها با مجازات اعدام مخالفند

اعدام در ايران؛ اجرای شريعت يا پيروی از حقوق بشر

روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام

اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام ١٠ وضعيت اعدام در ايران گزارش سال ١٣٨٧


Faire un commentaire

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS