برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
باران

سلام بر بیداران

باران هستم رفته بودم خاوران ، واستون خبرهای داغ دارم. آنقدر داغ که قلبم می سوزه و سوزشش را تا اعماق استخوانم حس می کنم .از رسانه های ماهواره ای شنیدم که خاوران رو هفته پیش زیر و رو کردند. یکباره دلم فرو ریخت. دو هفته پیش همه چیز سر جاش بود هر چند توی سه ماه اخیر و بعد از جلو گیری از برگزاری مراسم بیستمین سالگرد آنجا تحت نظر بود . از جا پر یدم تلفنم زیاد مطمئن نبود. با مو بایل به یکی از بچه ها زنگ زدم و گفت آره منم شنیدم و هر دو با حال پر یشان قرار گذاشتیم که جمعه بریم و ببینیم .

امروز که رفتم با کمال تاسف دیدم که خیلی عجولانه درست به صورت همان عجله ای که عز یزانمان را سال ٦٧ در کانال مد فون کرده بودند، زمین را شخم و با بولدوزر صاف کرده اند. البته آنچنان هم صاف نه، خاک تازه و کهنه با هم قاطی شده بود و خاک جدید خیلی بالاتر به نظر می آمد . قسمت کانالها هنوز خوب جا نیفتاده بود سنگها و بلوکهای سیمانی شکسته در کنار زمین و جای چرخ بر بولدوزرها به چشم می خورد. به جز قسمت کانالها سایر جا ها مر تب تر بود انگار که خیلی سطحی و برای اینکه کل محوطه یک دست شود آنجا را هم دستی کشیده و زیر و رو کرده بودند . به فاصله های منظم در حدود سه متر از هم نهال کاشته بودند که یک ردیف سرو و یک ردیف در خت های بلند تر که نفهمیدم چه بودند ولی بسیار منظم . پای درختها خیس و خیلی از قسمتهای زمین گل آلود بود .

خانواده ها امده بودند همه خشمگین و اند وهگین و در بعضی قسمتها دو باره مثل قبل شنهای رنگی ریخته شده بود. همچنان گذ شته دو قسمتی که همیشه برنامه اجراء می شد را با شن و سنگهای درشتر علا مت گذاری شده بود. وبعضی ها از روی فو اصلی که با درختان گورستان بهایی ها به خاطر داشتند باز محل مشخص و محدوده خود را پیدا کردند و با شنهای رنگی علا مت می زدند مثلا درخت ششم از ردیف درختهای گورستان بهایی ها و فلان قدم به سمت راست یا چپ و رو شهایی اینگونه .

لابلای تمام درختها گل فرو می کر دند و هم چنین روی زمین گلهای زیادی به چشم می خورد. در چهره ی مادران اندوه و خشم مو ج می زد و مادر عزیزی که از بیماری ام اس رنج می برد بیشتر از دیگران مرا متاثر کرد . اشکهایم بی شکیب می ریخت و عجیب اولین روز کشف اجساد و کانالها برایم تدائی شده بود .

بیداران بنو یس که خیلی غم انگیز است که حتی استخوانهای عز یزانمان هم در امان نیستند ، بنو یس پست ترین نمونه ی بر خورد های غیر انسانی را رژیم خمینی و خامنه ای به جهان ارائه کردند و بالاخره بنویس ما نگران سند جنایت نیستیم چون هزاران سند علیه بشریت از اینان وجود دارد،شما وقتی می نو یسید کمی دلمان آرام می گیرد. برایتان آرزوی نیکروزی و مو فقیت دارم

بدرود ، باران از ایران

کارزار علیه ویرانی گلزار خاوران : اعتراض کنید


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS