برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

در این جدول تلاش شده است بیشترین اطلاعات در باره مکان خاکسپاری به خواننده داده شود. خاوران گورستانی رسمی نیست و فاقد نشانه ها و علائم شهرسازی رایج برای مشخص کردن مکان خاکسپاری قربانیان است. از سوی دیگر در اکثر موارد محل خاکسپاری به خانواده اعلام نشده است. به همین علت خانواده ها گاه بنا بر شمارش گام ها و یا همزمانی اعدام چند قربانی، محل تقریبی مزار عزیز خود پیدا می کنند. در بسیاری از موارد همه این مشخصات قراردادی و بر فرض و گمان است. تلاش برای تهیه نقشه مجازی و سپس یافتن مزار اعدام شدگان با تکیه بر همین "قراردادها" و داده هاست. بدون شک این تلاش با جمع آوری اطلاعات بیشتر تدقیق خواهد شد.

در این جدول فقط نام، نام خانوادگی و محل خاکسپاری و تاریخ اعدام اشاره شده است. اطلاعات بیشتر در این باره در فهرست کامل قربانیان انتشار خواهد یافت.

نام نام خانوادگی ردیفستون توضیحاتروز ماهسال
١ علیرضا شکوهی ٧ ٧٤ لازم است ردیف و ستون تدقیق شود * ١١ ١٠ ١٣٦٢
٢ علی ماهباز ٤ ٥٨ ٦ ٧ ١٣٦٠
٣ علی مهدی زاده ١٨ ٢٤ - ٧ ٨ ١٣٦٢
٤ علی شناسائی ٣ (٤) ٤٥ دست چپ سومین یا چهارمین ردیف، قسمت میانی خاوران * - - ١٣٦٣
٥ انوشیروان لطفی ٢٠ ٦ * ٥ ٣ ١٣٦٧
٦ صادق اخوت ١٥ ٦٠ از گروه پانزده نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار ....* (١) ٣١ ٤ ١٣٦٠
٧ داریوش رضازاده ٣ ٩٢ از گروه ١٥ نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار ....* ٣١ ٤ ١٣٦٠
٨ عزت طبائیان ؟ ؟ ٨ قدم مانده به در ورودی، ١٦ قدم رو به دیوار سمت جاده خاوران. ١٧ ١٠ ١٣٦٠
٩ نفیسه ناصری ؟ ؟ ردیفهای دوم یا سوم. * ٨ ٦ ١٣٦٣
١٠ نبی جدیدی ؟ ؟ از در وردی خط مستقیم، ردیف دوم یا سوم *. ٣٠ ٢ ١٣٦٢
١١ مجتبی زرگری ٤ ٩٢ از گروه پانزده نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار ... احتمالا ردیف اول. * ٣١ ٤ ١٣٦٠
١٢ فرامرز شریفی ٢ ٦٨-٦٨ * ٦ ٧ ١٣٦٠
١٣ رحیم میلانی ٥ ٧٩ قدم از دیوار شرقی گورستان خاوران. * ٧ ٨ ١٣٦٠
١٤ مجتبی احمدزاده ٤ ٧٩ * ٧ ٨ ١٣٦٠
١٥ علی رياحي ٢ ٨٢ * ١٣٦٠
١٦ مسعود ملکزاده ٦ ٨٢ * ٣٠ ١١ ١٣٦١
١٧ فریده یوسفی ٨ ٨٣ * ١٩ ١٢ ١٣٦١
١٨ علی عجم ٦ ٨٣ * ١ ٢ ١٣٦٢
١٩ طاهره سیداحمدی ٧ ٨٣ * ٦ ٢ ١٣٦٢
٢٠ زهرا بهکيش ١٠ ٩٠ محل دقیق خاکسپاری به خانواده اعلام نشده است.* ٣ ٦ ١٣٦٢
٢١ نورالدین رياحي ٧ ٧٨ ٤ ١١ ١٣٦٢
٢٢ محمود ذکي پور ٢٠ در حدود ردیفهای ٧٨ تا ٨٢ * ٢٢ ٦ ١٣٦٢
٢٣ - - ٢٠ ٨٠ از بهائیان اعدام شده. در حدود ردیفهای ٧٧ تا ٨١ * - - -
٢٤ - - ٢٠ ٧٩ از بهائیان اعدام شده. در حدود ردیفهای ٧٦ تا ٨٠ * - - -
٢٥ پروین گلی آبکناری ٢٠ ٧٨ در حدود ردیفهای ٧٥ تا ٧٩ * ٩ ١٣٦٦
٢٦ ابوالفضل پور حبیب ٢٠ ٧٥ * ١ ١٣٦٧
٢٧ کیومرث زرشناس ٢٠ ٣ * ٢٩ ٤ ١٣٦٧
٢٨ فرامرز صوفی سیاوش ٢٠ ٤ * ٢٩ ٤ ١٣٦٧
٢٩ - محمدی ٢٠ ٥ * ٢٩ ٤ ١٣٦٧
٣٠ سعید آذرنگ ٢٠ ٧ * ٢٩ ٤ ١٣٦٧
٣١ حسن توکلی ٦ ٨٥ * - - -
٣٢ جواد بهاریان شرقی ١٦ ٦٠ از گروه پانزده نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار ...* ٣١ ٤ ١٣٦٠
٣٣ قدرت فاضلی ١ ؟ از در ورودی سمت چپ، ٢٠ قدم به جلو، نزدیک به دیوار غربی گورستان خاوران.* ١٣٦٢
٣٤ روزبه گلی آبکناری ٨ ٨٦ ستون ٨٥ یا ٨٦.* ٨ ١٣٦٢
٣٥ خاطره جلالی ٢ ٦٩ * ١٣٦٠
٣٦ مرتضی لقائی ؟ ؟ * ٥ ١٣٦٢
٣٧ شهلا بالاخانی ؟ ؟ محل خاکسپاری کنار سعید سلطانپور (٢) * ٣١ ٣ ١٣٦٠
٣٨ وحید همت بلند ؟ ؟ در حدود محل خاکسپاری سعید سلطانپور.* ٢٢ ٤ ١٣٦٠
٣٩ فرهاد سلیمی ؟ ؟ از گروه ١٥ نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار ......* ٣١ ٤ ١٣٦٠
٤٠ حسین شیخ باقر قاضی ؟ ؟ * ١٣ ٨ ١٣٦٣
٤١ ویدا گلی آبکناری ؟ ؟ * ٤ ١٣٦١
٤٢ غلام جليلي ؟ ؟ * ١٣٦٣
٤٣ ایران خاکساری ؟ ؟ * ١٣٦١
٤٤ لطف الله یاوری ؟ ؟ از گروه ١٥ نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار ....* ٣١ ٤ ١٣٦٠
٤٥ مجید نگهداری ؟ ؟ از گروه ١٥ نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار ....* ٣١ ٤ ١٣٦٠
٤٦ مسعود چمن آرا ؟ ؟ از گروه پانزده نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار .... * ٣١ ٤ ١٣٦٠
٤٧ فاطمه مدرسی ؟ ؟ * ١ ١٣٦٨
٤٨ لطیفه نعیمی ؟ ؟ * ٩ ٧ ١٣٦١
٤٩ حسین اخوت مقدم ؟ ؟ * ١٢ ١٣٦١
٥٠ رضا حسین عالیخانی ؟ ؟ از گروه پانزده نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار .... * ٣١ ٤ ١٣٦٠
٥١ روح الله باقروند ؟ ؟ از گروه پانزده نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار .... * ٣١ ٤ ١٣٦٠
٥٢ ؟ روحانی ؟ ؟ * ١٣٦٢
٥٣ فهیمه روحانی ؟ ؟ * ١٣٦٢
٥٥ ادنا ثابت ؟ ؟ * ١٢ ١٣٦٠
٥٥ علیرضا سعادت نیاکی ؟ ؟ * ٢٥ ٦ ١٣٦٠
٥٦ شهرام جناب ؟ ؟ * ١٣ ٥ ١٣٦٠

توضیحات:

* نیاز به کاووش بیشتر دارد لازم است ردیف و ستون از طرف خانواده مشخص شود

١- در تاریخ ٣١ تیر ماه ١٣٦٠ پانزده نفره اعضا و هواداران سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر با هم در زندان اوین تیرباران شدند. بنا بر پاره ای از اطلاعات تاکنونی این پانزده نفر در کنار هم و در یک محل به خاک سپرده شده اند. آرش اخوت از بستگان صادق اخوت محل خاکسپاری ردیف ٦٠ ستون ١٥ است. اما این گفته با روایت پاره ای از خانواده های این پانزده تن خوانائی ندارد. به گفته آنها محل خاکسپاری سمت چپ دروازه اصلی پنج قدم جلوتر از شیر آب است. به هر روی محل خاکسپاری این قربانیان دقیقا روشن نیست و نیاز به کاوش بیشتر دارد.

٢- محل خاکسپاری سعید سلطانپور را به یقین نمی دانیم. شماری از خانواده ها بر این عقیده اند که او در جنوب گورستان خاوران نزدیک به دیوار گورستان هندیها به خاک سپرده شده است. شماری دیگر نیز بر این عقیده اند که سعید سلطانپور در قطعه مربوط به اعدام شدگان قبل از تابستان ٦٧ به خاک سپرده شده است.

[برای دیدن نقشه تقریبی خاوران جهت مشخص کردن مکان خاکسپاری اعدام شدگان همراه با ردیف ها و ستون ها در ابعاد بزرگتر سند پیوسته را ببینید.


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS