برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
بیداران

به سازمان ....

با سلام !

همان گونه که در فراخوان بیداران نوشته ایم. ما تلاش داریم در سایت بیداران برای تک تک کشتگان مان در گورستان خاوران "شناسنامه" تهیه کنیم. پس به یاری شما نیازمندیم. ما از شما تقاضا می کنیم در مورد هر یک از جانباختگان آن سازمان که در خاوران دفن شده اند اطلاعات زیررا در اختیار ما قرار دهید:

- نام و نام خانوادگی

- تاریخ تولد

- نام پدر

- تاریخ دستگیری

- تاریخ اعدام

- عکس

اطلاعات کلی و درعین حال ناقص ما از جانباختگان آن سازمان در تهران این گونه است:

تعداد کسانی که اعدام شده اند

- قبل از اعدامهای دسته جمعی در سال ۶۷

- در جریان اعدامهای دسته جمعی در سال ۶۷

تعداد کسانی که در خاوران دفن شده اند

- قبل از تابستان ۶۷

- تابستان۶۷(با فرض اینکه همه جانباختگان در خاوران دفن شده باشند)

- تعداد کسانی که در بهشت زهرا دفن شده اند

با سپاس از یاری شما! بیداران

١٦ فوریه ٢٠٠٩


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS