برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
رضا معینی

در باره پاسخ آقای باطبی به مقاله "خوابی که برای خانواده‌ها در خاوران دیده‌اند!" من با احترام به آزادی بیان برای همگان وارد جدل قلمی نشده و نمی‌شوم. هم نوشته‌ی من و هم پاسخ آقای باطبی، هر دو واضح و روشنگرند و نیازی به پاسخ نیست. خوانندگان خود قضاوت خواهند کرد.

تنها یک بخش از نوشته آقای باطبی نیاز به پاسخ دارد و آن جا که نوشته‌اند " با درک تاریخ‌چه‌ی زنده‌گی و روحیات" من، برای شکایت به دادگاه این بار " اغماض" کرده‌اند. با سپاس از لطف ایشان، اما من نیازی به چشم‌پوشی نمی‌بینم. آماده ام در برابر هر دادگاهی از نظرات و باورهایم دفاع کنم.


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS