برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

چنان با خوب و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی

مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند

آيت ا... حسينعلی منتظری درگذشت. اينکه چند سال زيست و در چه جايگاهی قرار داده شد چندان از تلاش های بشردوستانه او نمی کاهد. آنچه اهميت دارد ايستادگی او در برابر مستبدين و ستمگران چه در قبل و بعد از انقلاب است که بر همگان آشکار می باشد.

هنوز از خاطر من و ديگر مادران خاوران نرفته که در دهه پنجاه آيت ا... منتظری و انوش و ديگر مبارزان آنسوی ديواری بودند که ما همراه با خانواده آيت ا... به فروريختن ديوار جدائی ها می انديشيديم. ديوار جدائی در بهمن ۵۷ فروريخت . اما بار ديگر فرزندانمان به حبس ديگری گرفتار آمدند . اين بار موضوع دادخواهی فرزندان جان باختگان مان را با آيت ا.. آزاده ای که در حصر ناخواسته گرفتار آمده بود مطرح ميکرديم ايشان با همه محدوديت ها حاضر به سکوت در مقابل کشتار فرزندانمان در سال شصت و هفت نشد .

من به نمايندگی از سوی جمعی از مادران خاوران درگذشت روحانی آزادانديش را به همسر و فرزندان فهيم و آگاه او تسليت گفته و خود را در غم ازدست رفتن اين مبارز سرسخت و شجاع شريک می دانيم .

گرچه او از همه محدوديت ها ، آزاد شد اما ياد و خاطره تلاشهای بشردوستانه او از خاطر ما نخواهد رفت .

مادر لطفی و جمعی ازمادران خاوران

۲۹/۹/۱۳۸۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS