برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

در روزهای گذشته به روال هر سال مادر لطفی، قصد برگزاری مراسم سالگرد اعدام انوشیروان لطفی را داشت که بر اساس روش کار ماموران اطلاعاتی در سالهای اخیر، وزارت اطلاعات ضمن تماس با ایشان وی را از برگزاری مراسم منع می نمایند. مادر لطفی ضمن تماس با خانواده های دیگر، مراسم را لغو نموده و تنها با حضور اعضای خانواده خود، مراسم خصوصی را برگزار می کنند. در ساعت ۱۱شب گذشته، ماموران به منزل ایشان هجوم برده و هر چند به داخل منزل نمی روند، اما از همه می خواهند که خانه را ترک کنند. ماموران با ضبط مدارک افراد، مراسم خصوصی مادر لطفی را به هم می زنند. مادر لطفی دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل می شوند. بر اساس اطلاعات موجود، ایشان در بیمارستان ایرانمهر بستری هستند.


خانم فروغ تاجبخش (مادر لطفی) در حمله مامورا اطلاعاتی به منزلش دچار سکته شده و در بیمارستان بستری شده اند
28 مه 2010
- دادخواهی
در اين سر فصل


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS