برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
نادر ساده

گفتگو با كامبيزروستا

آقاى كامبيزروستا شما وآقاى متين دفترى در اتاق بحث وگفتگوى اينترنتى ايران سوسياليست فورم در باره ى امكانات ومحدوديت هاى دادگاههاى بين المللى رسيده گى به جنايات عليه بشريت سخنرانى داشتيد ، مى خواستم در اين فرصت بپرسم درعرف بين المللى چه رفتارى از سوى حكومت ها بعنوان جرم عليه بشريت محسوب مى شود؟

كامبيزروستا : بله اگر توجه داشته باشيد به اينكه اساساً در قرن بيستم ازچه نقطه اى همانظوركه يكبار ذكركردم از دادگاه نورنبرگ به بعد ، مسئله جنايات عليه بشريت مطرح شده بنابراين در اين روند تاريخى روشن ميشه ، اولاً جناياتى كه مربوط به جنايات جنگى ودولتى است باصطلاح يك كشورى تجاوزمى كند به كشورى ، كشتاردسته جمعى مى كنه يا خود جنگ افروزى باعث كشتاردسته جمعى مردم مى شود اين نقطه حركتى بود كه يكبار اشاره كردم ، همه جناياتى كه مربوط ميشه به اقوام ، ملل ، خلقهاى ديگر ، كشتاردسته جمعى زندانيان سياسى ، سركوب دسته جمعى يك مردم يك قوم بدليل يكد قوميت. يك رنگ پوست ويك مذهب وغيره ، بنابراين اگر بخواهيم آن به ليست جنايات عليه بشريت نظرى بياندازيم ، بستگى داره البته به استدلال حقوقى اش‏ ، همه ى اين موارد كه از طرف دولتها يا قدرت هاى پيروزمند ، يا قدرت هاى مركزى عليه مردمان بطور دسته جمعى اعمال ميشه بعنوان جنايات عليه بشريت است . فرق ميكند در مقابل جنايات شخصى وفردى ؛ از نظرحقوقى .

اصولاً چه نهادهاى بين المللى صلاحيت رسيده گى به پرونده ى جنايات عليه بشريت را دارند، هر كدام چه وظايفى دارد ومشخصه شان چيست ؟

كامبيزروستا : اشاراتى هم در اين زمينه در پالتاك داشتيم وذكركردم . دادگاههاى رسمى ، )اينرو از دادگاهها ونهادهايى كه مردم از پايين مى سازند مثل ، تريبونال راسل وتريبونى باشد جانشين تريبون


Faire un commentaire

سال ٦٧ ،جنايت برعليه بشريت و دادگاههاى بين المللى گفتگو با كامبيزروستا و هدايت اله متين دفتری
26 سپتامبر 2004
- دادخواهی
در اين سر فصل


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS