بیداران

  

احمد اشراقی

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0