بیداران

  

ابوالقاسم افرایی

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۸ صومعه سرا

شغل: افسرشهربانی

وضعیت خانوادگی: متاهل و۴فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۱ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0