برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۸ صومعه سرا

شغل: افسرشهربانی

وضعیت خانوادگی: متاهل و۴فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۱ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS