برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴کرمانشاه

شغل: دانشجو فنی تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۲۴بهمن۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS