بیداران

  

ابوتراب باقرزاده

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۵۸ ساله بابل

شغل: افسر

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0