برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۵۸ ساله بابل

شغل: افسر

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS