برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۹مهر۱۳۳۵اصفهان

شغل: متخصص چاپ

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۴بهمن۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام :۹شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS