برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:فروردین ۱۳۳۹

شغل: دانشجو مامائی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۳۰ خرداد۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : ۳۱خرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS