برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ خودکشی: تابستان ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS