برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۴ مرداد ۱۳۳۴ مشهد

شغل: دانشجو دانشگاه پلی تکنیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری : ۳ مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۲۱/۲۴ مرداد۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۱۶ ردیف ۶۰


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS