بیداران

  

جواد بهاریان شرقی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۴ مرداد ۱۳۳۴ مشهد

شغل: دانشجو دانشگاه پلی تکنیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری : ۳ مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۲۱/۲۴ مرداد۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۱۶ ردیف ۶۰

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0