برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۵آذر۱۳۰۶ تهران

شغل: دکترای اقتصاد

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS