بیداران

  

منوچهر بهزادی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۵آذر۱۳۰۶ تهران

شغل: دکترای اقتصاد

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0