بیداران

  

زهرا بهکیش

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۵ همدان

شغل: دبیر اخراجی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

زیر شکنجه و یا خوردن سیانور به هنگام دستگیری

زندان اوین

محل دفن وی در خاوران نامشخص است

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0