برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۵ همدان

شغل: دبیر اخراجی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

زیر شکنجه و یا خوردن سیانور به هنگام دستگیری

زندان اوین

محل دفن وی در خاوران نامشخص است


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS