برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٤ تبریز

شغل: لیسانس حقوق

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری: مرداد ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣٦٣

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS