برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۷ آبان ۱۳۳۶رشت

شغل: دانشجوی پزشگی تبریز

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : محمدعلی

تاریخ دستگیری:۷تیر۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: ستاره سرخ

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۰ زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS