بیداران

  

لادن بیانی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۷ آبان ۱۳۳۶رشت

شغل: دانشجوی پزشگی تبریز

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : محمدعلی

تاریخ دستگیری:۷تیر۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: ستاره سرخ

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۰ زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0