بیداران

  

شاپور بیژنی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: آبادان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0