بیداران

  

محمد علی بیگدلی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0