بیداران

  

محسن بیگدلی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۵ ورامین

شغل: افسر نیروی دریائی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۷اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0