برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶فومنات

شغل: سرهنگ توپخانه ارتش

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷خرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری : جنوب

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS