برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴

شغل: پاسدار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۸ فروردین ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷۵


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS