برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴

شغل: پاسدار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۸ فروردین ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷۵


ابوالفضل پورحبیب
تاريخ: 1 فوريه 2010
- خاوران مجازی
ابوالفضل پورحبیب
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS