بیداران

  

ابوالفضل پورحبیب

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴

شغل: پاسدار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۸ فروردین ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷۵

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0