برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۰۰ تهران

شغل: افسر توپخانه/ مترجم

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۲۶فروردین۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


محمد پورهرمزان
تاريخ: 1 فوريه 2010
- خاوران مجازی
محمد پورهرمزان
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS