بیداران

  

محمد پورهرمزان

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۰۰ تهران

شغل: افسر توپخانه/ مترجم

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۲۶فروردین۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0