بیداران

  

رضی تابان

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ بیدخت گناباد

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۴

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0