برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ بیدخت گناباد

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۴

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS