بیداران

  

بهروز نابت

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ٧بهمن ١٣٢٦ خرم آباد

شغل: دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اردیبشت ١٣٦٣

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : چپ مستقل

تاریخ اعدام : ٢٨ آذر ١٣٦٣

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0