برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: افسر نیروی دریایی

وضعیت خانوادگی: متاهل و ۵ فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS