بیداران

  

حمید حیدری

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۹ مرداد ۱۳۳۱

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: اسماعیل

تاریخ دستگیری : ۳۰ خرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۶ شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0