بیداران

  

ایران خاکساری

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : ۱۳۶۱

زندان اوین

بهمراه همسرش

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0