برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : ۱۳۶۱

زندان اوین

بهمراه همسرش


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS