بیداران

  

امیرحسین خزائلی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ خرم آباد

شغل: افسر نیروی هوائی

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0