بیداران

  

غلام رضا خضرائی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۵ مهرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام : ۲۲ آبان ۱۳۶۰

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0