برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۵ مهرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام : ۲۲ آبان ۱۳۶۰

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS