بیداران

  

کاظم خوشابی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ خرمشهر

شغل: لیسانس

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0