بیداران

  

فرزاد دادگر

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: کرمان

شغل: مهندس برق

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0