برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: کرمان

شغل: مهندس برق

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS