بیداران

  

فرج الله دادمرزی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۳۶۲

محل دستگیری :تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0