برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷ زندان گوهردشت


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS