برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۳۶۲

محل دستگیری :تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS