بیداران

  

بهرام دانش

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۱فروردین ۱۳۲۴کرمانشاه

شغل: افسر ارتش

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0