برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ لالو

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS