بیداران

  

مهرداد دستگیر

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۴ ساله

شغل: دانش آموز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0