بیداران

  

علی رضا دلیلی

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۲تیر۱۳۲۳

شغل: مهندس شیمی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۷اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0