برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۲تیر۱۳۲۳

شغل: مهندس شیمی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۷اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS