بیداران

  

محمد رضا دلیلی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۶ بهمن ۱۳۲۵

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۹اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : ۵ شهریور۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0