برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۶ بهمن ۱۳۲۵

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۹اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : ۵ شهریور۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS