برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: افسر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS