بیداران

  

حسن توکلی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :

تاریخ اعدام : ١٢ بهمن ١٣٦٢

زندان

خاوران ستون ۶ ردیف ۸۵

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0