برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲تیر۱۳۳۴ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تابستان۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : اوایل تابستان۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS