بیداران

  

جعفر جاویدفر

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۷ کرمانشاه

شغل: دکترای جامعه شناسی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0