برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۷ کرمانشاه

شغل: دکترای جامعه شناسی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS