بیداران

  

نبی(علی) جدیدی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام :۳۰اردیبهشت ۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۸ ردیف ۹۱

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0