برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام :۳۰اردیبهشت ۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۸ ردیف ۹۱


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS