برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:کارگر چاپ

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : مرداد۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS