بیداران

  

حسن جلالی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:کارگر چاپ

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : مرداد۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0