برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۸ شهریور ۱۳۳۹

شغل: دیپلمه

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : جواد

تاریخ دستگیری : ۱۵ آذر ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام: خودکشی در دوران بازجوئی۲۹ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۲


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS