بیداران

  

خاطره جلالی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۸ شهریور ۱۳۳۹

شغل: دیپلمه

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : جواد

تاریخ دستگیری : ۱۵ آذر ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام: خودکشی در دوران بازجوئی۲۹ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۲

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0