برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۲ تیر ١٣٣١ سنندج

شغل: لیسانس از داشگده هنرهای زیبا و شاغل در کارخانه ایران والونو

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر : علی اکبر

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۲ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS